ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
met Krayenhoff Kazerne terzake van het gebruik van
kantoor-/ vergader-/flexruimten en andere faciliteiten en
diensten.
1.2 Door ondertekening van de overeenkomst zijn deze
voorwaarden onverkort van toepassing en zijn door de
gebruiker (=wederpartij van Krayenhoff Kazerne) aanvaard.
1.3 Onder gebruiker wordt hier verstaan iedere (rechts)persoon
die met Krayenhoff Kazerne een overeenkomst aangaat, of
wenst aan te gaan en al diens vertegenwoordigers en/of
rechtsopvolgers.

Artikel 2 Algemene rechten en plichten van de gebruiker
2.1 De eventuele opzegging dient schriftelijk te geschieden en te
worden bevestigd door Krayenhoff Kazerne. Het bewijs
dienaangaande dient de gebruiker te leveren.
2.2 De gebruiker is gehouden om alle door Krayenhoff Kazerne
verstrekte aanwijzingen/instructies nauwkeurig op te volgen.

Artikel 3 Bijzondere verplichtingen van de gebruiker
3.1 Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden om:
a) Werknemers van Krayenhoff Kazerne in dienst te nemen of
op andere wijze te gebruiken dan binnen het kader van deze
overeenkomst, op straffe van een boete van € 15.000,– per
overtreding.
b) De naam, het logo en afbeeldingen van Krayenhoff Kazerne
te gebruiken voor eigen doeleinden, of (rechts)handelingen te
verrichten anders dan na schriftelijke toestemming van Color
Business Centers.
c) Krayenhoff Kazerne op welke wijze dan ook in de eigen
bedrijfsvoering te betrekken anders dan binnen het kader van
deze gebruiksovereenkomst en/of Krayenhoff Kazerne in
haar eigen werkzaamheden te belemmeren.
d) Op enigerlei wijze de goede naam van Krayenhoff Kazerne
in diskrediet te brengen.
e) Dieren in het pand mede te brengen, resp. toe te laten.
f) Muziek te maken of af te spelen waardoor anderen overlast
hebben.
g) Reclame/naamplaten etc. aan, of in het pand te bevestigen
zonder toestemming van Krayenhoff Kazerne.
h) Een door Krayenhoff Kazerne afgegeven telefoonnummer
zonder schriftelijke toestemming te gebruiken in advertenties
en andere publicaties waardoor er kans bestaat op
overbelasting van onze centrale.
i) Goederen buiten de gehuurde kantoren te plaatsen.
j) Goederen aan de muren, of plafonds te bevestigen.
k) Spijkers in/plakband e.d. aan de muren, of plafonds te
brengen.
3.2 Bij overtreding van het onder Artikel 3.1 gestelde, is Color
Business Centers gerechtigd de betreffende waarborgsom
geheel, of gedeeltelijk in te houden, afhankelijk van de
gemaakte (extra) kosten, danwel de omvang van de inbreuk.
3.3 De gebruiker is gehouden om er zorg voor te dragen, dat deze
overeenkomst ook wordt nageleefd door de werknemers van
de gebruiker en zal Krayenhoff Kazerne dienaangaande
vrijwaren tegen welke vordering ook, zowel van hem zelf, als
van derden.
3.4 De gebruiker is verplicht om andere gebruikers en Color
Business Centers op geen enkele wijze te belemmeren. c.q. te
schaden en/of gebruik te maken van de reputatie en/of van de
naam van de andere gebruikers, op verbeurte van de in Artikel
3.2 genoemde boete, onverminderd de overige rechten van
Krayenhoff Kazerne op vergoeding van kosten, schaden en
interest.
3.5 Het is de gebruiker niet toegestaan bedrijven met een andere
naam, zoals bijvoorbeeld een dochteronderneming, gebruik te
laten maken van de diensten vallende onder het contract van
de gebruiker. Voor ieder nieuw bedrijf dient een apart
contract afgesloten te worden.
3.6 Gebruiker dient de gehuurde ruimte in representatieve staat te
houden en hem is niet toegestaan dozen of andere zaken in de
gang te plaatsen.

Artikel 4 Rechten en plichten Krayenhoff Kazerne
4.1 Krayenhoff Kazerne zal haar werkzaamheden, met
inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen,
verrichten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en
conform de algemeen aanvaarde stand der techniek en
wetenschap. Krayenhoff Kazerne zal zich maximaal
inspannen de in een overeenkomst overeengekomen
kwaliteitsnormen en prestatie-indicatoren te realiseren. Color
Business Centers kan geen garantie geven dat een gewenst
resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal
worden.
4.2 Krayenhoff Kazerne zal haar werkzaamheden uitvoeren
vanuit een of meerdere vestigingen van Color Business
Centers.
4.3 Indien Krayenhoff Kazerne zulks noodzakelijk of wenselijk
acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van haar in een
overeenkomst neergelegde verplichtingen gebruik te maken
van derden. Uitbesteding zal slechts plaatsvinden onder
handhaving van de kwaliteitsnormen van Color Business
Centers en onverlet de aansprakelijkheid van Color Business
Centers voor de nakoming van de verbintenissen uit de
overeenkomst.

Artikel 5 Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van partijen
onafhankelijke en/of onvoorzienbare omstandigheid, waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer
verlangd kan worden. Onder overmacht valt niet de
omstandigheid, dat de gebruiker zijn financiële verplichtingen
niet kan nakomen.
5.2 Afhankelijk van het al dan niet tijdelijke karakter van de
overmacht kan Krayenhoff Kazerne de overeenkomst
ontbinden, dan wel opschorten zonder dat de gebruiker enig
recht op welke schadevergoeding dan ook heeft.

Artikel 6 Vertegenwoordigingen en aansprakelijkheid
6.1 Krayenhoff Kazerne treedt nimmer als vertegenwoordiger
van de gebruiker op, middellijk noch onmiddellijk. Color
Business Centers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
verzending, ontvangst en/of doorgave van uitgaande en
inkomende berichten, poststukken, waardepapieren,
goederen, e.d., welke bestemd zijn voor, of afkomstig zijn
van de gebruiker. Krayenhoff Kazerne treedt in dit verband
uitsluitend op als waarnemer/lasthebber van de gebruiker.
Alleen de gebruiker is verantwoordelijk/aansprakelijk voor
alle handelingen van Krayenhoff Kazerne en diens
medewerkers dienaangaande.
6.2 De gebruiker geeft Krayenhoff Kazerne toestemming om
aangetekende (post)stukken en koerierszendingen in ontvangst
te nemen.
6.3 De gebruiker vrijwaart Krayenhoff Kazerne uitdrukkelijk
voor iedere (rechts)vordering van derden uit hoofde van eigen
(rechts)handelingen en van de door Krayenhoff Kazerne
verrichte (rechts)handelingen ten behoeve van de gebruiker.
6.4 De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade
voortvloeiende uit eigen onrechtmatig gedrag, zowel jegens
Krayenhoff Kazerne, als jegens derden. Onder schaden
wordt hier tevens begrepen de bedrijfsschade, zowel
materieel als immaterieel. Deze schade zal door Color
Business Centers in rekening worden gebracht, resp. worden
verrekend met de borgsom.
6.5 De gebruiker is verplicht om de nodige aansprakelijkheids- en
inboedelverzekeringen af te sluiten.
6.6 Krayenhoff Kazerne is op generlei wijze aansprakelijk voor
schade voortvloeiend uit handelen en/of nalaten van
gebruikers en/of bezoekers aan het gebouw, alsmede schade
voortvloeiend uit het niet of onvolledig functioneren van de
door Krayenhoff Kazerne aan gebruiker ter beschikking
gestelde apparatuur en communicatiemiddelen.

Artikel 7 Vergoeding/dienstverlening Krayenhoff Kazerne
7.1 De door Krayenhoff Kazerne berekende vergoedingen zijn
gebaseerd op alle interne en externe kosten van Color
Business Centers, zoals geldende op het moment van
ondertekening der overeenkomst. Krayenhoff Kazerne is
gerechtigd om de betreffende vergoeding tussentijds aan te
passen indien de kostenontwikkelingen hiertoe aanleiding
geven, met name zal dit het geval zijn bij de verlenging van
de gebruiksovereenkomst en/of per de eerste van het nieuwe
kalenderjaar.
7.2 De omvang van het gebruiksrecht en de daarbij behorende
faciliteiten zal worden bepaald in de door Color Business
Centers ontwikkelde dienstenovereenkomst.

Artikel 8 Zekerheden en betaling
8.1 Alle door de gebruiker zelf in de kantoor/conferentieruimte(n)
geplaatste goederen, strekken tevens tot zekerheid inzake alle
verplichtingen jegens Krayenhoff Kazerne. Color Business
Centers kan in voorkomende gevallen deze goederen onder
zich houden, vernietigen of verkopen.

Artikel 9 Beëindiging/ontbinding
9.1 De overeenkomst wordt beëindigd door schriftelijke, tijdige
opzegging door de gebruiker of door Krayenhoff Kazerne.
De gebruiker dient ervoor zorg te dragen, dat voor de
beëindigingsdatum al zijn financiële verplichtingen jegens
Krayenhoff Kazerne volledig zijn nagekomen en is verplicht
de kantoor/conferentieruimte alsdan in dezelfde staat, als ten
tijde van de ondertekening van deze overeenkomst, achter te
laten. Achtergelaten goederen/waardepapieren e.d. worden
eigendom van Krayenhoff Kazerne. Een en ander behoudens
het recht van Krayenhoff Kazerne zoals vermeld in Artikel
7.2.
9.2 De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang
opgezegd/beëindigd ingeval:
a) Wanprestatie, c.q. verzuim van de gebruiker, indien deze niet
binnen 7 werkdagen na de ingebrekestelling door Color
Business Centers alsnog zijn nagekomen.
b) Overmacht bij een der partijen hetgeen schriftelijk moet
worden aangetoond.
9.3 De overeenkomst kan door Krayenhoff Kazerne worden
beëindigd ingeval de gebruiker:
•In staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot
surséance tegen hem wordt ingediend, danwel ingeval beslag
op (een deel van) zijn vermogen wordt gelegd;
•overlijdt, of onder curatele wordt gesteld;
•nalaat om enige verplichting jegens Krayenhoff Kazerne, of
enige wettelijke verplichting na te komen;
•overgaat tot staking, of overdracht van zijn bedrijf, of een
belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng
van zijn bedrijf in een nog op te richten, of reeds bestaande
vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de
doelstelling van zijn bedrijf.

Artikel 10 Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding
10.1 Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke
medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te
stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke
privacywetgeving na te komen. Op de dienstverlening van
Krayenhoff Kazerne is het Reglement Bescherming
Persoonsgegevens van toepassing.
10.2 Ieder der Partijen zal alle informatie over de andere Partij
(met inbegrip van informatie over leveranciers en afnemers en
andere relaties van de andere Partij), of de activiteiten,
producten, handboeken, handleidingen en richtlijnen van de
andere Partij, (Vertrouwelijke Informatie), niet gebruiken of
openbaar maken, behalve voor zover dat noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de Overeenkomst. Ieder der Partijen zal
Vertrouwelijke Informatie zorgvuldig (doen) bewaren en
ervoor zorgen dat een derde daarvan niet in strijd met dit
artikel kennis krijgt. Partijen zullen de
geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers
en alle andere derden, die voor hen zullen werken.
10.3 Paragraaf 10.2 geldt niet ten aanzien van informatie waarvan
uit een algemeen toegankelijke bron kennis kan worden
genomen zonder dat er sprake is van een overtreding van een
geheimhoudingsbeding, of bij de ontvanger van de informatie
al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie
krachtens overeenkomst, of als die informatie door een derde
is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een
geheimhoudingsbeding heeft overtreden.
10.4 Paragraaf 10.2 geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht
is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de
rechter, een ander overheidsorgaan, of een beroepsplicht.
Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende Partij echter
vóór de openbaarmaking met de andere Partij overleggen over
de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.
10.5 Indien een Overeenkomst eindigt, zal ieder der Partijen
eigener beweging onverwijld aan de andere Partij alle
documenten, computerdiskettes en andere informatiedragers,
met inbegrip van kopieën, die Vertrouwelijke Informatie
bevatten (terug)geven, ongeacht of de inhoud van die
informatiedragers door de betrokken Partij of door een ander
is vervaardigd, een en ander voor zover toegelaten door
relevante wetgeving. Voorzover Vertrouwelijke Informatie is
opgeslagen in een computersysteem van de betrokken Partij of
is vastgelegd in een andere vorm die redelijkerwijs niet aan de
andere partij kan worden gegeven, zal de betrokken Partij die
Vertrouwelijke Informatie vernietigen..
10.6 Indien een Overeenkomst eindigt, eindigt elk recht van ieder
der partijen om Vertrouwelijke Informatie te gebruiken of te
openbaren.
10.7 Krayenhoff Kazerne mag, met inachtneming van het
bepaalde in dit artikel, publiceren over de in het kader van
een overeenkomst verrichte werkzaamheden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 9 december 2012.